Tessera caerulea - commentariolum. Tessera rubicunda - nota textualis. Tessera viridis - translatio   

MDLXXXIII.

Lenoxius per Angliam redit. | De Scota liberanda consultatur. | Anglo-Scoti se opponunt. | Angli et Galli Scoto se insinuant. | Angli per partiarios praevalent. | Rex Elizabethae se applicat. | Lenoxius obiit. | Rex se liberat. | Cum interceptoribus leniter agit. | Suos in aulem revocat. | Walsinghamus in Scotiam venit. | Cui rex libere respondet. | Walsinghami monita. | Interceptoribus veniam offert. | Recusantibus regno exire imperat. | Lenoxio famam restituit et liberos in Soctiam vocat. | Ministri regis authoritati se opponunt. | Elizabetha pacem Sueco a Mosco impetrat. | Moscus uxorem ex Anglia et foedus absolutum petit. | Hieronymus Bowes ad eum legatus. | Moscus moritur. | Machlis animal. | Theodorus Moscus Anglorum monopolium in Russia improbat. | Albertus Alasco Polonus in Angliam venit. | Terrae motus. | Obitus comitis Suffolciae. | Comitis Southamptioniae obitus. | Humpredus Gilbertus demersus. | Coloniae in regiones remotas a privatis aegre deducuntur. | Grindalli archiepiscopi Cautuariensis mors. | Tamaricum in Angliam primum translatum. | Ioannes Whitgiftus archiepiscopus Cantuariensis. | Unitatem in ecclesiam Anglicanam inducere conatur. | Browmistae schismatici. | Somervillius se strangulat. | Ardernus suspenditur. | Angli Alostum Hispano produnt. | Proditorum infoelix exitus. | Desmoniae comes trucidatur. | Nicholaus Sanderus fame perit. | Baltinglasius ex Hibernia fugit. | Perottus Hiberniae prorex. | Coloni in Momoniam missi. | Perotti res gestae.

IS literis Elizabetha varie commota (postquam Mot-Fennelonum Galli legatum una cum Davisono suo legato in Scotiam proficisci permisisset, observato tempore ex composito, ut Lenoxium e Scotia redeuntem ille praeter opinionem obvium haberet, et ipsa Lenoxium benigne exceptum leniter de erroribus in rebus Scoticis culpasset) ad Scotorum reginam Robertum Bealum sacrii consilli ab epistolis, hominem vehementem et austere acerbum misit, qui de querelis illis literis acrius expostularet, iunctimque cum Salopiae comite de illa liberanda ageret, quandoquidem iam pridem etiam atque etiam aliis literis rogaverit, ut praestita Elizabethae securitate, libertate tandem aliquando frueretur, et cum filio in Scotia administranda consociaretur.
2. His de rebus serio in sacro Angliae consistorio deliberatur, et pleris placuit ut his legibus liberatur: Si illa et filius sponderent se nihil molituros quod reginae Elizabethae aut regno Angliae sit fraudi, si illa quaecunque a Francisco II rege Galliae marito contra Elizabetham facta fuerant, si invita facta fuisse fateretur, eadem ut iniusta omnia improbaret, confirmando foedus Edenburgense, caeterasque iam inde machinationes ingenue renuntiando damnaret. Si obligaret se nihil directe aut indirecte contra regni Angliae administrationem in eccleasticis aut civilibus machinaturam aut facturam, sed quovis modo machinaturis tanquam publicis hostibus obstituram; ius nullum in Angliae regno sibi Elizabetha superstite arrogaturam, et postea ius successionis iudicio ordinum Angliae subiecturam. Ne praevaricationi sit locus, et se captivam et coactam in has conditiones descendisse postea causaretur, non solum ipsa in eas iuraret, sed etiam curaret ut ordines Scotiae easdem publica authoritate confirmarent, rex ipse iureiurando et scripto ratas haberet, obsidesque daretur. Quod ad consociationem cum filio in rerum administratione, non visum est ut Angliae regina se interponeret. Hoc ad ipsum Scotorum regem et Scotiae ordines retulerunt. Si vero consociarentur, ut iunctim cum illis de foedere ageretur; sin minus, seorsim.
3. Haec deliberata fuerunt, sed nullo successu, cum Scoti Anglicae factionis prorsus reiicerent, clamitantes Scotos nonnullos Anglico nomini hostes infestissimos reginae Scotorum consilio e Gallia esse revocatos, et Holtum e societate Iesuitica Anglum ad ineundem rationem Angliam invadendi in Scotiam submissum.
4. Certabatur iam in Scotia inter Mot-Fenellonum et Maninguillum Gallicos, Bowes, Davisonumque Anglicos legatos, quis penitus regis animum in amorem suae nationis insinuando alliceret, pluresque in suas partes anbiendo attraheret, dum utrinque consilia consillis transversis solerter exciperent. Rex se medium gessit, nec factionum flucitibus, quos componere studuit, se commiscuit, gnarus utilia honestis temperare, nec interim religioni aut reipublicae deesse. Ministri autem verbi in Scotia ita contra Gallos zelo quodam excanduerunt, ut quo die Mot-Fenellonus a civibus Edenburgensibus ad convivium invitabatur, illi ieiunium indixerint, et tota die Gallum, Guisium, et legatos convitiis ex ambone lacerarint; parumque abfuerit, quin omnes convivas excommunicaverint. Sicut ministri aperte, ita proceres nonnulli Anglorum partiarii tecte Gallicos legatos persequi non destiterunt, donec primum Mot-Fenellonus, et postea Maninguillus discesserint, discordiae tamen seminibus inter regis interceptores subdole sparsis.
5. Statim atque discesserint, rex per Guilielmum Stuartum chiliarcham, et Ioannem Colvilium omne studium reginae Angliae detulit, consiliumque turbas componendi et matrimonium contrahendi quaesivit. Iam qui regem interceperant, Gallicis legatis e Scotia amotis, magnos animos sumpserunt, et mox maiores Lenoxii morte audita. Ille enim cum apud Gallum intestinis malis implicatum parum solatii inveniret, et Elizabethae obsequio se occulte applicaret, Lutetiae obiit, et in mortis articulo, ut antea, protestantium religionem palam professus, eorum malitiam qui eum ut papicolam falso suggilarant, confutavit.
6. Ex huius morte dum interceptores quasi certi et securi de rege in potestate retinendo exultarent, ecce illis ne opinantibus quidem, rex etsi XVIII aetatis annum vix complesset, dedignatus cum rex esset absolutus trium comitum imperio subesse, ut tempori prudenter antea cesserat, ita tempus nactus opportunum, se in libertatem vindicavit, et in castrum Andraeopolis cum paucis selectis subduxit. Occasione arrepta ex rumore nobiles animis inter se infestissimis armatas cohortes in eas partes ad conventum quem indixerat trahere, atque ex iusto inde timore ne inter tumultuantes periculo exponeretur. Et in hanc sane sententiam literas ad Elizabetham dedit, quibus etiam promisit se in amicitia cum ipsa colenda constantissime permansurum, et consilia in rebus constituendis amplexurum. Hoc autem ita ex opinato accidisse, ut illam nullo modo consulere potuerit. Postea nonnullos a quibus interceptus erat bonis verbis et benigno vultu ad turbas vitandas ex caula secedere monuit, veniam, si modo rogarent, promisit. Solus autem Gourius rogavit, et se submisit distinctiuncula usus se non materia, sed forma peccasse. Deinde Arrianum ad aulam revocavit, et inter intimos habuit; operamque ad amicitiam inter nobiles componendam, et regnum domumque intestinis discordiis purgandam diligenter adhibuit.
7. Dum his curis ille assiduus, intervenit Franciscus Walsinghamus a regina Angliae missus ex amore solicito, ne utriusque regni damno ab Anglorum amicitia malesanis consiliis in ipso aetatis flexu averteretur. Ille regem flore nobilitatis stipatum, et aliam quam putarat rerum faciem in Scotia invenit. Admissus, eadem quae regina literis prius ex Isocrate paucis monuerat (scilicet Imperantis esse ita veritatem colere, ut plus fidei eius affirmationi, quam aliorum deierationi habeatur) utque a malis consultoribus provide cauteret, et sibi constaret, pluribus admonuit. Rex cordate respondit, Quod si alias scripserit quam senserit, invitum, recusantem, et a coactoribus impulsum scripsisse. Se liberum principem in has angustias non redigendum, ut alii sibi consiliarios quos nolit imponant. Nihil fecisse nisi quod sibi honori et securitati. Amicitiae suae primitias charissimae sorori reginae Anglicae pridem voluisse, iam libens merito offerre, et uberiores amicitiae fructus proferre posse, cum omnes proceres sibi paruerint, quam cum ipse uni et alteri pareret, et quasi precario imperaret.
8. Egit deinceps cum eo Walsinghamus, ut quae modo in Scotia acciderant, Elizabethae non imputaret, ostendit quam salutaris ei et utrique regno amicitia hactenus fuerit, et in posterum futura sit, modo non negligatur; et quae solide firmaretur, si lites inter Scotiae proceres amnestia quadam ex authoritate parlamentaria obliterentur, nobiles ab aula amoti in gratiam reciperentur, religio sarta trecta conservaretur, et firmum deinde foedus inter regna sancieretur. Nec deerat Walsinghamo pecunia inter regis administros, ut haec efficerent, distribuenda. Rex modeste se amicitiam cum Anglia amplexurum, in nullo erga reginam officio defuturum, et religionem receptam constantissime defensurum respondit. Walsinghamium deinde etsi sibi matrique iniquiorem esse putaret, benigne demisit, rebusque suis supra aetatem provide intentus, magna cum clementiae laude veniale rescriptum proposuit singulis qui interceperant, si intra tempus praescriptum veniam exposcerent. Verum tantum aberat ut exposcerent, ut occulta consilia de eodem denuo intercipiendo inirent. Hinc intra statum tempus excedere iussi, e quibus Marrus, Glamius, commendatarii Driburgius, Pasletensis, et alii in Hiberniam, Boidus, Zester-Wemius, Lochelvinius in Belgium, Dumfermelinius in Galliam se contulerunt. Angusius intra limites praescriptos in Angusia se continere iubetur. Solus Gourius nova parturiens, ultra praefixum tempus suo, ut dicemus, exitio substitit.
9. Ita qui Lenoxium invitum expulerunt, anno vertente, ipsi inviti e Scotia expulsi, rex ut Lenoxium viventem amore, ita mortuum grata memoria prosequutus, famam eius a malevolis obfuscatam, libellis famosis suppressis, in integrum restituit, liberos e Gallia evocavit, Lodovicum filium in paterno honore successorum constituit, filiasque suo tempore Huntleio et Marrio matrimonio elocavit. Utque se regem ostenderet regiamque authoritatem tempestive exerceret, cum coniurati isti in conventu ipsorum authoritate convocato, hanc regis interceptionem iustam fuisse decrevissent, et in acta publica retulissent, ille contra eandem proditoriam fuisse frequenti ordinum conventu declaravit, etsi ministri quasi supremi in regno iudices, in synodo sua authoritate convocata, iustissimam esse pronunciarent, et non approbantes excommunicandos censerent.
10. His diebus, quod oblivione minime tegendum, bello inter Moscum et Suecum sub climate arctoo exardente Ioannes rex Suecorum tanti imperatoris potentiae impar, Ericum Wisimbrugensem cognatum suum, Andraeum Richeum consiliarum, et Raschium secretarium insigni legatione ad Elizabetham misit, et per literas rogavit, ut per legatum de pace cum Mosco intercederet. Quid quidem nulla mora interposita praestitit, et Moscum ad pacem aequis conditionibus induxit. Ille enim de foedere cuius subinde memini cum regina, perfugioque in Anglia si quid adversi sibi acciderit, iam denuo egit, et uxorem ex Anglia sibi ambivit. His de rebus Hieronymus Bowes ex ordine equestri legatus missus aegre satisfacere poterat, cum Moscus foedus absolutum suis ipsius verbis descriptum importunius exigeret, atque audire nollet Christiani non esse, nec iure gentium licere indictas inimicitias exercere, et bellum gerere priusquam ille a quo iniuria sit orta moneatur illatam iniuriam resarcire, et ab iniuria absistere. In uxorem regina Annam sororem comitis Huntingdoniae destinavit, sed cum certo comperisset illi licitum esse ex patriis legibus uxores pro arbitrio repudiare, excusavit per virginis invaletudinem, parentis amorem, quae filiae absentiam in disiunctissima regione ferre non poterat, quodque sibi nulla esset potestas subditorum filias in matrimonium elocandi, nisi cum parentum consensu. Nihilominus legatus effecit ut mercatorum privilegia constabilire annuit, sed mors eius anno insequente intervenit, simulque res Anglorum in Russia paulatim conversae, et legatus remissus non sine vitae periculo rediit, cum laude a regina exceptus, primusque (si rem tantillam historico bona cum venia memorare liceat) machlin animal non prius in Anglia visum alci simile, sed nullo propaginum flexu velocissimum, damasque nonnullas mirandae velocitatis, quae iugatae hominem in traha sedentem concitato impetu trahebant, in Angliam intulit.
11. Successit (ut Moscovitica coniungam) in vasto illo imperio Theodorus Ioannides Ioannis Basilidis filius, princeps ingenio tardiori, qui tamen recta consulentibus parere novit. Ille omnibus omnium gentium mercatoribus liberum in Russiam aditum aperuit, saepiusque a regina interpellatus, ut privilegia a patre Moscoviticae Anglorum societati concessa confirmaret, scilicet ut nulli praeter Anglos ex illa societate ad septentrionalia Russiae littora appellerent et mercaturum exercerent, idque sine vectigalibus, quandoquidem primi viam per mare aperuissent; ille subinde rogavit ut omnibus Anglis per illam liceret in Russia mercaturam facere. Iniquum enim esse alios permittere, alios inhibere. Principibus ius aequabile inter cives conservandum, et commercium quod iure gentium omnibus commune esse debet, non in monopolium et privatum pauculorum quaestum convertendum. Quod ad vectigalia, promisit se altera patre minora a societate illa quam a caeteris exacturum, quandoquidem primi viam per mare aperuerint. In caeteris, privilegia priora confirmavit, et paucula adiecit in reginae gratiam, non aliquo societatis, ut dixit, merito, e qua multos male fide cum suis egisse deprehenderat. Nec aliud responsum retuilit Aegidius Fletcherus legum doctor hoc nomine postea legatus, qui de politeia sive tyrannide Russica libellum, in quo plurima observanda, edidit, sed qui mox interdictus, ne offensam principi amico crearet.
12. E Polonia Russiae vicina hac aestate venit in Angliam, ut reginam inviseret, Albertus Alasco Palatinus Siradiensis, vir erudutus, corporis lineamentis, barba promississima, vestitu decoro et pervenusto, qui perbenigne ab ipsa nobilibusque magno honore et lautitiis, et ab academia Oxoniensi eruditis oblectationibus atque variis spectaculis exceptus, post quatuor menses aere alieno oppressus clam recessit.
13. Non minus ostentum in comitatu Dorsettensi hoc anno visum quam MDLXXI in Herefordensi. Ager trium iugerum in Blacmore cum arboribus et sepimentis e suo loco emotus super alium transgressus est, hiatu ingenti relicto, et via publica, qua ad Cernam itur, interclusa. An hoc factum ex eiusmodi subterraneo turbine, quo Seneca deorum capita in Iovis lectisternio in contrarias partes conversa fuisse prodidit, an ex multo humore, fontibus uberius scaturientibus, cum ager ille in declivi fuerit positus, alii investigarint.
14. Ultimus fuit hic annus Thomae Ratcliffo tertio ex hac familia Sussexiae comiti, viro eximia animi et consilii magnitudine, fide erga patriam singulari, magno generis splendore, utque cui mater filia ducis Norfolciae, avia filia Henrici ducis Buckinghamiae constabularii Anglicae. Qui summis decursis honoribus, legatus a Maria regina ad Carolum V Augustum de connubio cum principe Philippo contrahendo in Germaniam missus, postea in Hispaniam ad Philippum de eiusdem pactis ratihabendis, et ad Maximilianum Augustum de nuptiis Elizabethae cum Carolo Austriaco; Hiberniae locumtenens, praeses provinciarum septentrionalium Angliae, camerarius regius, protoforestarius Angliae ultra Trentam flumen, clarus victoriis contra Hebridianos et Scotos qui limites infestarunt, diuturno morbo conflictatus, Londini sine prole obiit, etsi duas uxores duxerit Elizabetham Wriothesleiam et Franciscam Sidneiam; fratremque Henricum habuit successorem.
15. Fato etiam functus est Henricus Wriothesleius comes Southamptoniae, Romani religioni et Scotorum reginae, si quis alius, devotus, quod et principis indignatione et carcere luit. Ille filius erat Thomae Wriothesleii (quem ob spectatem virtutem Henricus VIII ad dignitatem baronis Wriothesley de Tichfield, ordinem periscellidis, summam cancellarii Angliae amplitudinem provexit, et inter supremi testamenti curatores constituit, Edwardusque VI ad honorem comitis Southamptoniae extulit). Reliquit vero ex uxore fila Anthonii vicecomitis Montis-acuti Henricum filium unicum successorem, et filiam Thomae baroni Arundelleo de Wardour enuptam.
16. Iisdem fere diebus Oceano absorptus est Humphredus Gilbertus eques auratus, vir acer et alacer, belli pacisque artibus clarus, in reditu ex parte boreali Americae quam Newfoundland dicimus, quo paulo ante patrimonio devendito spe coloniam collocandi, cum quinque navibus navigarat. Verum postquam regionem illam Anglici iuris esse voce praeconis publicasset (Sebastianus enim Cabota auspiciis Henrici VII anno MCCCCXCVII primus aperuerat) et terras sociis viritim assignasset, naufragiis et rerum defectu afflictus, incoeptu desistere coactus, sero didicit, et alios doceat, maioris esse difficultatis colonias privatorum opibus in disiunctas regiones deducere, quam ipse et alii credulo errore et suo damno sibi persuaserunt.
17. Expiravit quoque sub id tempus Edmundus Grindallus archiepiscopus Cantuariensis, metropolitanus et totius Angliae primas, caecus et sexagenario maior. Vir pius et gravus, qui ex exilio sub Maria reversus primum Londinensis episcopus, postea Eboracensis archiepiscopus, et tandem Cantuariensis, summa apud reginam gratia diu floruit, donec subdolis artibus omnino excidit, quasi turbulentorum ministrorum conventiculis, et prophetiis (quas vocarunt) favisset; revera quod Iulii medici Itali illicitas cum alterius uxore nuptias, Leicestrio frustra obnitente, damnasset. Opes quas paravit tenues ad scholam apud Sanctae Begae in Cumberlandia, ubi natus, fundandam, et bonas literas in utraque academia promovendas contulit. Eiusque curae (si rem tantillam memorare liceat) tamaricem Angli debent, quam induratam lienis passionem exime iuvare expertus, primus in Angliam transtulit.
18. Successit Ioannes Whitgiftus a sede Wigorniensi translatus, vir optimus et eruditissimus, qui et iustitia in Walliae propraefectura, et doctrina in ecclesiastica Angliae politeia propugnanda singularem laudem consequutus; quam fortitudine, prudentia, et patientia indies adauxit. Huic regina (quae ut in politicis, ita in legibus ecclesiasticis nihil unquam laxandum censuit) mandavit, ut ante omnia disciplinam ecclesiae Anglicanae et uniformitatem in sacris authoritate parlamentaria sancitam restauraret, quae praesulum conniventia, novatorum pervicacia, et nobilium quorundam potentia luxata iacuit, dum quidam e ministris regiam in ecclesiasticis authoritatem tecte impugnarent, sacramentorum administrationem a verbi praedicatione seiungerent, novos ritus pro arbitrio in privatibus aedibus usurparent, liturgiam, sacramentorum administrationem constitutam, ut sacris literis in quibusdam contraria, et episcoporum vocationem omnino damnarent, ideoque templa adire recusarent, et plane schisma facerent, pontificiis plaudentibus, multosque in suas partes pertrahentibus, quasi nulla esset in ecclesia Anglicana unitas. Ad haec tollenda, et unitatem reducendam, ille hos articulos a ministris subscribendos proposuit: Primum, reginam summam et supremam potestatem in omnes intra sua regna natos cuiuscunque sunt conditionis habere, nec alium quempiam principem exterum aut praesulem ullam potestatem civilem aut ecclesiasticam in eiusdem regnis aut dominiis habere, aut habere debere. Secundum, librum precum publicarum, et alterum de episcopis et sacerdotibus ordinandis nihil verbo Dei contrarium continere, sed posse legitime usurpari; quodque illa et non alia vel precum, vel sacramentorum administrandi formula uterentur. Tertium, articulos synodi Londinensis MDLXII regia authoritate publicatos approbarent, et eosdem verbo Dei consonos crederent. Incredibile est quantum hinc controversiarum et disputationum exortum, quantum ille odium, quantum convitiorum a ministris factiosis, et quantum molestiarum imo et iniuriarum a nobilibus qui promovendo minus idoneos in ecclesia rem fecerunt, aut in ecclesiae bona spem extendarunt, pertulerit. Constantia tamen, fortitudine, et patientia tandem evicit, et ecclesiae pacem restituit, ut non temere pro symbolo usurpasse videatur, VINCIT QUI PATITUR.
19. Nec hi solum domi ecclesiam exagitarunt, sed etiam foras qui ex his prodierunt, Robertus Brownus Cantabrigensis in theologia tyro, a quo novi sectarii Brownistae dicti, et Richardus Harrisonus e trivio paedagogus. Hi enim ex suo spiritu de re religionis iudicari ausi, libris hac tempestate in Zelandia editis et per Angliam dispersis ecclesiam Anglicanam quasi nullam damnarunt, multosque novi schismatis laqueis irretierunt, quamvis eorum libri regia authoritate prohibiti et ab eruditis nervose confutati, unusque et alter e sectariis ad Sancti Edmundi extremo supplicio affecti.
20. Ex alter parte pontificiorum quorundam contra reginam et principes excommunicatos libelli, nonnullos papalis potentiae admiratores ab obsequio abstraxerunt, et inter alios Somervillum nobilem ita dementarunt, ut iter clam ad regiam arriperet, et nihil nisi sanguinem contra protestantes spirans unum et alterum in via stricto gladio furenter aggrederetur. Apprehensus professus est se reginam sua manu occisurum. Unde ille, et ex illius indicio, Edwardus Ardernus socer, vir antiquissimae in agro Warwicensi nobilitatis, Arderni uxor, eorum filia Somervilla, et Hallus sacerdos in iudicium rapti et damnati quasi conscii. Post triduum Somervillus in carcere strangulatus reperitur, Ardernus damnatus postridie ad patibulum suspenditur, et membratim dissecatur; mulieribus et sacerdoti parcitur. Tristis hic exitus nobilis viri, qui sacerdotis insidiis illectus, et eiusdem testimonio perculsus, Leicestrii invidiae vulgo vertebatur. Certum enim est illum Leicestrii invidiam, nec immerito incurrisse, cui in omnibus quibus poterat se temere obiecerat, quasi adultero obtrectaverat, et ut homini novo detraxerat.
21. Haec domi, foras vero postremo huius anni mense, Angli qui in praesidio erant Alosti Flandriae oppido neglecti, stipendiis non solutis, nec re annonaria subministrata, in eas angustias redacti erant, ut Pigottus qui praefuit et caeteri centuriones fide vilata oppidum pacta pecunia Hispanis prodiderint, et infamiam apud suos veriti se Parmensi coniunxerint; a quo tamen cum nullam fidem invenerint, sensim diffugerunt. Singuli autem proditionis authores infoelicem exitum sortiti, Pigottus in Hispaniam spe praemii profectus, irrisus, in Belgium a suis captus et in Angliam remissus in carcere miser expiravit, Daltonus ex proditore factus pirata suspendio in Anglia, et Vincentius in Brabantia sublati, Taylorus a comite Westmorlandiae transfossus, et Walshus mille miseriis iactatus in Gallia occisus. Ita proditores ultor a tergo Deus insequitur. Quod exemplis illustrioribus Hibernia hoc anno vidit.
22. Famosus enim ille rebellis et patriae proditor Giraldus Fitz-Girald sive Giraldides, undecimus ex hac familia Desomiae comes, cum suis ferro et fame absumptis (qui barbare voverant se prius Deum eiuraturos, quam illum deserturos) cum incertis latibulis victores Anglos toto fere biennio frustratus esset, nunc a greagario milite in casula deprehensus et ignotus, donec abscisso fere bracchio se prodidisset, multis vulneribus confossus trucidatur. Caput in Angliam transmissum, et palo ad pontem Londinensem affixum.
23. Hunc vitae finam habuit vir in Hibernia praepotens, qui genus a Mauritio filio Giraldi a Windesora Anglo inter primos Hiberniae expugnatures anno MCLXX celeberrimo deduxit, latifundia, imo provincias integras cum Kerria comitatu Palatino, et plurima castella, clientelas magnas, et ex sua ipsius stirpe et cognomine quingentos plus minus nobiles ad nutum habuit. Quibus omnibus et vita intra triennium spoliatus, pauculis e familia relictis, postquam fidem in principem suasu sacerdotum quorundam violasset. Inter quos facile primus erat Nicholaus Sanderus Anglus, qui fame eodem fere momento miserrime periit, cum derelictus, et ex adverso rebellionis successu mente motus, per sylvas, saltus, et montes errabundus nullum reperiret solatium. In eius pera deprehensae erant orationes quaedam et epistolae ad rebelles confirmandos conscriptae, amplis a pontifice Romano et Hispano promissis refertae. Ita divina iustitia (si fas iudicare) os illud ad rebelliones concitandas et calumnias cum mendaciis eructandas semper apertum fame obstruxit. Ille enim primus omnium horrendum illud (ut alia taceam) contra matris Elizabethae natales mendacium conflavit, quod nemo temporibus illis, recenti in eam pontificiorum odio novit, Anglia totis quadraginta postea annis non audivit, temporum ratio falsitatis et vanitatis liquidissime convincit, et ipse sui immemor, quod mendacem non oportuit, plane coarguit. Sunt tamen malesani qui hoc tam impudenti mendacio chartas foedare nondum erubescunt.
24. Infoelici horum fato Iacobus Fitz-Eustace, id est, filius Eustachii, vicecomes Baltinglasius magnae inter Hiberniae proceres existimationis, perterritus, in Hispaniam fugit, ubi miser moerore contabuit. Qui zelo religionis Romanae arma in principem paulo ante cum rebellibus induerat, et obscura brevitate ad comitem Ormondium vicinum (qui genus a Sancti Thomae Cantuariensis sorore) ut idem pro religione Romano faceret, inter alia his verbis false hortatus: Nisi beatus Thomas Cantuariensis pro ecclesia Romana mortem oppetisisset, ne tu quidem comes Ormondiae unquam extitisses. Ad expiandam enim Thomae caedem ampla in Ormondia praeda eius antecessoribus Henricus II olim donaverat.
25. Ioannes Perottus ex ordine equestri, qui Momoniae cum laude praefuerat, Hiberniae prorex sive deputatus hoc anno constitutus, simul ac gladium accepisset, ordines regni ad parlamentum evocavit, in quo leges nonnullae sancitae et Desmonius iampridem caesus laesae maiestatis damnatus, et latifundia omnia, tam eius quam aliorum rebellium in Momonia, fisco addicta. Quae cum regina satis vili pretio locare constituisset, ut colonos eo invitaret, ne agri feracissimi inculti iacerent (rebellio enim ista miseram vastitatem intulerat) nonnulli eorum qui in rebellium professiones inquirere iussi, et alii qui agros conduxerunt, fideles subditos possessionibus tanta violentia exturbare coeperunt, ut necessarium fuerit reginae istos edicto coercere, ne violenta privatorum avaritia novam rebellionis flammam excitaret. Qua in re prorex operam laudabiliem navavit, licet subinde ab Anglis insimulatus, tanquam Hibernicis indulgentior et Anglis durior. Verum ille ius aequabiliter distribuendo, et Hibernicos aeque ac Anglos fovendo, pacem optatissimam provinciae infudit, et incolarum immanissimos tranquilla potestate legibus subiecit, Scotos Hebridianos, qui in Hiberniam ex insulis irruperant, graviter exercuit. Donellum Gormi, id est Caeruleum, et fratrem eius Agnum Mac-Connell, qui Glinnes regiunculam occuparant, et Surleium Boy, id est Flavum, eorum patruum, qui Rout tractum vicinum iuxta insulam Ricneam, nunc Racchlin, invaserat, eo adegit; plurimis ex ea familia fortitudine Merimani centurionis occisis, ut in reginae fidem iurarent, et precario quasdam terras in eo angulo ab ea acciperent, sub conditionibus, solis regibus Angliae militandi, nec aliis sine eorum licentia; aliquot equites et pedites in expeditiones mittendi, et certum numerum boum et accipitrum in singulos annos dependendi. Haec in Hibernia.

Perge ad 1584