Tessera caerulea — commentariolum. Tessera rubicunda — nota textualis. Tessera viridis — translatio     

SERENISSIMO, POTEN-
TISSIMOQUE PRINCIPI

IACOBO, BRITANNIAE
MAGNAE, FRANCIAE ET
HIBERNIAE REGI, FIDEI
PROPUGNATORI, AD
AETERNITATEM
BRI-
TANNICI NOMINIS
IMPERIIQUE
NATO,
PERPETUAE PACIS
FUNDATORI,
PUBLICAE SECURITATIS
AUTHORI

GULIELMUS CAMDENUS
MAIESTATI EIUS DEVOTISSIMUS D. D. CON-
SECRATQUE

LECTORI

UAE in prima huius libri editione ante annos viginti praefatus eram, eadem et eisdem verbis, pauculis adiunctis, in hac postrema editione benevelo lectori nunc denuo praefari haudquaquam dispudet. Eximius veteris geographiae restaurator Abrahamus Ortelius ante annum tricensimum mecum pluribus egit ut Britanniam nostram, antiquam illam illustratrarem: hoc est, ut Britanniae antiquitatem et suae antiquitati Britanniam restituerem, ut vetustis novitatem, obscuris lucem, dubiis fidem adderem; et ut veritatem in rebus nostris, quam vel scriptorum securitas vel vulgi credulitas proscripserant, quoad fieri posset, postliminio revocarem. Opus sane arduum et plusquam difficile, in quo quantopere sit sudandum ut nemo fere sentit, sic nemo plane credit, nisi qui ipse aliquando periculum fecit. A proposito tamen, quantum rei difficultas me deterruit, tantum ad id ipsum aggrediendum charissimae patriae gloria excitavit. Ita dum simul onus subire metui, et patriae gloriae, quantum in me sit, deesse nolui, res diversissimas, timiditatem et audaciam, quae nunquam in eundem hominem cadere posse putavi, nescio quo pacto in me coniuncta animadverti. Verumenimvero Deo auspice, comite Industria, rem agressus omni animo, cogitatione, opera, et assidua meditatione in eandem succisivis horis totus incubui. In Britanniae ἔτυμον et primos incolas timide inquisivi, nec in re dubia quicquam asseveranter affirmavi. Gentium enim origines vetustate nimia, velut quae magno loci intervallo vix cernuntur, esse obscuras, imo incertas certo novi, perinde ac magnorum fluminum noti sunt decursus, nota diverticula, noti confluentes, nota ostia, fontes autem ipsi plerunque latent ignoti. Britanniae divisiones antiquas pervestigavi, florentissimorum regnorum Angliae, Scotiae et Hiberniae ordines et tribunalia compendio memoravi. In singulis horum regionibus qui sunt limites (non tamen exiliter ad decempedam), quae terrae dotes, quae antiquioris memoriae loca, qui duces, qui comites, qui barones, et quae familiae vetustiores et splendidiores (nec sane singulas, quis enim poterit?) paucis percensui. Quid praestiterim dicant qui recte iudicare norunt, nec illi quidem facile diiudicent. Tempus autem testis incorruptus edocebit, cum invidia quae vivos sectatur contiscat. Hoc tamen dicam, quae ad latentem antiquitatis veritatem eruendam imprimis faciant, a me neutiquam fuisse neglecta; subsidio mihi antiquissimae linguae Britannicae et Anglo-Saxonicae notitiam qualemcunque comparavi. Angliam fere omnem peragravi. Versatissimum et peritissimum quemque in sua regione consuli. Scriptores patrios, Graecos, Latinos qui vel semel Britanniae meminerunt studiose evolvi. Publica regni commentaria, sacra scrinia et archiva, bibliothecas plures, urbium et ecclesiarum tabularia, monumenta et veteres schedas excussi, eaque quasi testimonia de coelo omni exceptione maiora advocavi, et certe ipsissimis quibus loquuntur verbis, licet barbarie infuscatis, ut veritati suus integer constet honos, in medium, cum res postulare videretur, produxi.
2. Nae tamen ego parum prudens et minus modestus videar, qui ex infimo antiquariorum subsellio, cum bene latere potuerim, in eruditissimi huius seculi theatrum, inter varios ingeniorum et iudiciorum gustus scriptor prodierem. Sed ut quod res est libere ac ingenue dicam, patriae charitas, quae omnes omnium charitates complectitur, Britannici nominis gloria, amicorum consilium modestiam meam expugnarunt, et velim nolim etiam adversus iudicium meum me hoc onus, cui impar sum, subire impulerunt et in publicum protruserunt. Iudicia enim, praeiudicia, censuras, obtrectationes, reprehenesiones confertim quasi sub signis in procinctu undique me circumsidere prospicio. Alii sunt qui totum hoc rei antiquariae studium ut curiosam in praeteritum diligentiam omnino aspernantur et reiiciunt. Quorum authoritatem ut non penitus totam contemno, ita sane prudentiam non valde admiror. Nec mihi rationes desunt quibus bonis et cordatis hominibus, qui patriam illustratam cupiunt, hoc institutum facile probare, et in his studiis suavissimam animorum oblectationem, et libero homine non indignum docere possem. Si qui vero sint, qui in urbe sua hospites, in patria sua peregrini et cognitione semper pueri esse velint, sibi per me placeant, sibi dormiant, non ego illis haec conscripsi, non illis vigilavi. Sunt alii qui mihi tenue dicendi filum, et horridulam ac incomptam orationem obiicient. Agnosco sane, nec enim aurificis statera (quod iubet Varro) verbum unumquodque appendi, nec orationis omnes undique flosculos carpere decrevi. At quid haec obiicient, cum ipse eloquentiae parens Cicero hoc argumenti genus ἀνθηρογραφείσθαι posse neget, et, ut inquit Pomponius, facundiae minime sit capax?
3. Complures etiam vel eo nomine forsitan insultabunt, quod coniecturis subinde antiquorum nominum origines venari et indagare ausim. Qui si coniecturas omnino pergent porro excludere, vereor ne magna politioris literaturae atque adeo humanae cognitionis pars pulsa tandum exulet. Mentis enim nostrae acies ita plerumque est hebes ut multa in omnibus artibus coniecturis persequi et explicare cogamur. In re medica σήμεια, τεκμήρια, εἴκοτα, quae nihil fere aliud sunt quam coniecturae, locum obtinent. In rhetorica, iure civili, et aliis artibus coniecturae suam sedem habent, eamque tuentur. Cum autem coniecturae rei latentis sint indicia et (ut inquit Fabius) rationis ad veritatem directiones, inter antlias quibus tempus veritatem in Democriti puteo demersam haurire, et subducere solet, ego semper numerandas existimavi. Quod si animum inducant aliquem e coniecturis locum tribuere, ut mihi etiam veniam tribuant non dubito quin modestia et moderatio mea in his tractandis facile impetraverit. Plato in Cratylo iubet ut nominum origines ad barbaricas linguas, utique antiquiores revocemus, ego ad Britannicam sive Wallicam (ut iam vocant) linguam, qua primaevi et antiquissimi huius regionis incolae usi sunt, in etymis et coniecturis semper recurro. Iubet ille ut rei nomen, nomini res consonet: si dissonet, ego minime admitto. In rebus, inquit ille, est φωνή, σχῆμα, χρῶμα. Si haec nomine non exprimantur cum contemptu ubique reiicio. Etymologias obscuriores, duriusculas, aegre detortas, et quae in varias partes duci possint, hisque nostris commentariolis intexere non sum dignatus. Denique in coniecturis adeo parcus et provide cautus fui ut (nisi me fallam) aequo lectore non εὔτολμος certe τολμηρός videri non potuero. Licet vero semel atque iterum in hac suavi ingeniorum prolusione unam et alteram coniecturam in una eademque re attulerim: unitatem tamen veritati consecratam esse interim non obliviscor.
4. Erunt fortasse qui fastidiose et ambitiose succenseant quod hanc vel illam familiam tacitus praeterierim, cum instituti minime fuerit mei famiias nisi illustriores meminisse, neque eas quidem omnes (volumina enim complerent), sed quae mihi pro suscepti operis methodo se obtulerunt, et alius Deo favente de nobilitate Britannica benemerendi dabitur locus. Verum qui hoc nomine maxime succensent, ex eorum fortasse numero sunt quorum in patriam merita sunt minima et nobilitas nupera.
5. Itidem illi fortasse quod nonnullos superstites laudibus aspersi me reum postulabunt. At hoc breviter modiceque factum, idque ex veritatis fiducia, ex consentiente bene iudicantium de virtute suffragio, et mente nullius adulationis conscia. Ex modicis tamen quas aspersi laudibus ipsi laudati admoneantur ut se iisdem non indignos praestent ut partam gloram tueantur indiesque adaugeant. Suum enim cuique decus quicquid scriptores chartis illinunt, sera rependet posteritas, in quam ego intentus, et non in hoc praesens aevum. Interim meminerint laudare bonos est posteris velut e specula lumen quod sequantur ostendere. Verum etenim illud est Symmachi, ornamentis bonorum incitatur imitatio, et virtus aemula alitur exemplo honoris alieni. Si quis unius et alterius mentioni et laudi me dicet locum quaesiisse, confitentem habet reum. Neque iustus sine mendacio candor apud bonos crimini vertendus, et amicorum virtuti aliquid tribuendum. Quomodocunque virtus et gloria semper aliquos infensos habet, et homines praesentia invidia, praeterita veneratione prosequantur, absit ut adeo iniqui simus rerum et hominum aestimatores ut nostra tempora sub laudatissimis principibus, viris laude dignis effoeta esse censeamus. Sed qui bonorum laudibus invident, metuo ne illi ipsi male conscii etiam malorum vituperationes ob morum similitudinem sibi obiectari conquerantur.
6. Non deerunt qui me hoc vel illud opidulum aut castrum omisisse subaccusent, quasi ego alia quam celeberrima et ab antiquis memorata vel nominare instituerim, nec operae pretium quidem nominasse, cum nihil praeter nuda nomina memoria dignum occurrat. Hoc enim mihi inprimis propositum susceptumque fuit consilium, ut loca illa quorum Caesar, Tacitus, Ptolemaeus, Antoninus Augustus, Provinciarum Notitia aliique vetusti scriptores meminerunt, et tempus caeca quadam caligine nominibus extinctis, mutatis aut corruptis iam circumfudit, indagarem et e tenebris eruerem. In his indagandis, ut minus comperta asseveratione non affirmo, ita quae probabilia haudquaquam subticeo. Quod vero singula non eruerim, etsi operoso et impendioso labore investigaverim, non mihi sit fraudi, ut nec metallico qui, dum grandiories metalli venas invenerit, minutissimas et latentes fibras non videt, vel, ut illud e Columella usurpem, sicut in magna sylva boni venatoris est feras quamplurimas indaganter capere, nec cuiquam culpae fuit non omnes cepisse, ita et mihi: aliqua aliorum diligentiae sunt reliquenda. Nec bene docet, inquit vir magnus, qui omnia docet et nihil aliis inveniendum reliquit. Alia aetas, alii homines alia in lucem indies proferent. Mihi satis superque incepisse, et in lucro ponam me alios in hanc arenam provocasse, sive denuo scribant sive mea emendent.
7. Sunt, ut audio, qui monasteria et eorum fundatores a me memorari indignantur. Dolenter audio, sed cum bona illorum gratia dixerim. Itidem indignentur, imo fortasse oblivisci velint et maiores nostros Christianos fuisse et nos esse, cum non alia Christianae eorum pietatis et in Deum devotionis certiora et illustriora uspiam extiterint monumenta, nec alia fuere plantaria unde Christiana religio et bonae literae apud nos propagatae, utcunque seculo corrupto averruncanda filix in illis plus nimio succreverit.
8. At insimulabunt iam mathematici, et in crimen vocabunt quasi in geographicis longitudinis et latitudinis dimensionibus toto caelo aberraverim. Audi quaeso tabulas astronomicas novas, antiquas, manuscriptas, Oxonienses, Cantabrigenses, regis Henrici Quinti diligenter contuli. In latitudine a Ptolemaeo plurimum discrepant, inter se fere conspirant, nec tamen terram e suo centro dimotam esse cum Stadio existimo. His igitur usus sum. In longitudine autem nullus consensus, concentus nullus. Quid igitur facerem? Cum recentiores perpendiculum in navigatoria pixidie magnete illitum inter Asores insulas recta polum Borealem respicere deprehenderint, inde longitudinis principium tanquam a primo meridiano cum illis duxi, quam nec ubique λεπτομερῶς permensus sum.
9. Obscuritatis, fabularum, aut vagae narrationis culpam non est, ut spero, cur deprecer. Ab obscuritate nullum est periculum, nisi illis qui literas antiquas et historias nostras primoribus labris non gustarunt. Fabulis ne tantillum quidem tribui, et, ne digressionibus hinc inde vagarer, titulum (quod monet Plinius) saepius legi, et identidem me interrogavi quid scribere inceperim. Tabulas chorographicas, qua lenocinante pictura oculis esse iucundiores, et in his geographicis studiis plurimum interesse fateor, maxime cum mutis tabulis literarum lumen accedat, multi in hoc opere diu desiderarunt. Hoc tamen praestare facultatis non erat nostra. Nunc tamen, Georgio Bishop et Ioanne Nortun curantibus, illae additae ex Christophori Saxtoni et Ioannis Nordeni chorographorum peritissimorum descriptionibus.
10. Sed ne nimis in proaemio excurrat oratio, ad hoc opus elimandum omne industriae meae curriculum hos aliquot annos pertinaci verititis studio et fide syncere antiqua ad patriam illustrandam elaboratum est. Gentem nullam in calumniam rapui, nullius famam laesi, nullius in nomen lusi, nullius fidem imminui, ne Galfredi quidem Monumethensis, cuius historia (quam maximopere confirmare velim) inter eruditos habetur sane suspectior, nec aliquam scientiae persuasionem mihi indui nisi quod scire velim. Nescire igitur et in plurimis me errare posse libens lubensque fateor, nec erroribus indulgebo. Quis totam diem iaculans semper collineet? Multa sunt in his studiis, ut inquit ille, cineri supposita doloso. Errata possint esse multa a memoria: quis enim in memoriae thesauro omnia simul sic complectitur ut pro abitratu suo possit expromere? Errata possint esse plura ex imperitia: qui enim tam peritus ut caeco hoc antiquitatis mari cum tempore colluctatus scopulis non allidatur? Fieri etiam potest ut ex scriptorum authoritate et aliorum quos fide dignissimos existimavi erraverim. Nec quidem, ut habuit Plinius, alius pronior fidei lapsus quam ubi rei falsae gravis author extitit. Locorum pecularia alii qui incolunt accuratius observent, si monuerint in quo erraverim, cum gratia corrigam; quod imprudens omiserim, adiiciam; quod minus explicaverim, edoctus plenius edocebo, modo sine livore et contentionis studio, quae candidis et veritatis studiosis sunt indignissima, hoc fiat. Haec tamen interea a te, humanissime lector, tua humanitas, mea industria, patriae communis charitas, et Britannici nominis dignitas mihi exorent ut quid mei sit iudicii sine aliorum praeiudicio libere proferam, ut eadem via qua alii in his studiis solent insistam, et ut erratis, si ego agnoscam, tu ignoscas. Quae ut ab aequis et bonis magis sperenda quam petenda sentio: ita iniquos et malos, qui omnes in conviviis rodunt, in circulis vellicant, invident, calumniantur, obtrectant, nihil moror. Obtrectationem enim stultorum esse thesaurum, quem in linguis gerunt, e comico didici, et invidiam (dicam Invidia adstante) non in alio quam degeneri, minuto et ieiuno animo domicilium sibi collocare explorate cognovi. Candida et proba ingenia ut invidiam facile contemnunt, ita ne norunt quidem invidere. Me autem et mea scripta omnia piorum et doctorum iudicio in singulis, ea qua par est reverentia, demisissime submitto et subiicio, quibus professione pietatis in patriam hic labor, si non approbetur, certe, ut spero, excusetur. Vale, fave et fruere.

TERENTIUS MAURUS

 

VERITATEM

DUMOS INTER ET ASPERA
SCRUPOSIS SEQUIMUR VADIS.
FRONTE EXILE NEGOTIUM,
ET DIGNUM PUERIS PUTES;
AGGRESSI LABOR ARDUUS,
NEC TRACTABILE PONDUS.

PRO CAPTU LECTORIS HABENT SUA FATA LIBELLI

BRITANNIA

Si iactare licet magnorum munera divum,
Sibique veris fas placere dotibus,
Cur mihi non videar fortunatissima tellus?
Digna est malis, bona quae parum novit sua.
Ultima lanigeris animosa est India lucis, 5
Suis superbus est Arabs odoribus.
Thuriferis gaudet Panchaia dives arenis,
Ibera flumen terra iactat aureum.
Aegypto faciunt animos septem ostia Nili,
Laudata Rheni vina tollunt accolas, 10
Laeta nec uberibus sibi displicet Africa glebis.
Haec portubus superbit, illa mercibus.
At mihi nec fontes, nec ditia flumina desunt,
Sulcive pingues, prata nec ridentia.
Foeta viris, foecunda feris, foecunda metallis. 15
Ne glorier, quod ambiens largas opes
Porrigit Oceanus, neu quod nec amicius ulla
Coelum, nec aura dulcius spirat plaga.
Serus in occiduas mihi Phoebus conditur undas,
Sororque noctes blanda ducit lucidas. 20
Possem ego laudati contemnere vellera Baetis.
Ubi villus albis mollior bidentibus?
Et tua non nequeam miracula temnere, Memphi.
Verum illa maior, iustior gloria,
Quod Latiis, quod sum celebrata Britannia Graiis, 25
Orbem vetustas quod vocarit alterum.

Perge ad descriptionem Britanniae insulae